Algemene voorwaarden Camping Boerenbont


Artikel 1: Definities

De ondernemer: Camping Boerenbont

De recreant: degene die met de camping beheerder een overeenkomst is aangegaan betreffende een plaats voor bepaalde tijd. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.

Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten.

Plaats: een plek voor een kampeermiddel op onze camping welke tussen de recreant en de camping beheerder is overeengekomen, of zelf uitgezocht door de recreant.

Kampeermiddel: tent, caravan, camper, vouwwagen, e.d..

De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de camping beheerder aangaande het recht van gebruik van een plaats tegen een van te voren overeengekomen vergoeding en periode.

Informatie: schriftelijke of elektronische gegevens over het gebruik van de plaats, het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels van Camping Boerbont.

Annulering: telefonisch of schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.

Huisregels: het schriftelijke reglement met de regels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen. Voorzieningen ook te vinden op www.campingboerenbont.nl 

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 3: Prijs en prijswijzigingen

De prijs wordt overeengekomen op basis van de door de beheerder vastgestelde prijslijst. Indien na vaststelling van de prijslijst, door een lastenverzwaring van overheidswege extra kosten ontstaan, kunnen deze extra kosten aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst (gedacht moet worden aan bijvoorbeeld: BTW en toeristenbelasting).

Artikel 4: Betaling

1. De recreant dient de betaling contant in euro's te voldoen.

2. De recreant dient de betaling bij vertrek te voldoen.

3. Indien de recreant de overeenkomst wenst te verlengen zal de recreant dit tijdelijk benoemen bij de camping beheerder.

4. Op de dag van vertrek afrekenen tussen 10:00 en 11:00 s' morgens.

Artikel 5: Aankomst en vertrek

1. De recreant is verplicht om bij aankomst aan de camping beheerder z.s.m. het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij de camping eigenaar. aan de ondernemer een geldig legitimatiebewijs ter inzage af te geven van hemzelf, zijn mederecreant en de derde wanneer er naar gevraagd word. De camping eigenaar heeft het recht een inschrijfformulier met te ontvangen in zijn administratie achter te houden.

1a. De recreant is verplicht persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen op het inschrijfformulier.

2. Bij aankomst op het kampeerterrein, vanaf 13.00 uur op de eerste dag van de overeenkomst, dient de recreant de mederecreant en de derde zich te melden bij de receptie. Deze verplichting geldt ook bij vertrek van het kampeerterrein, vóór 12.00 uur op de laatste dag van de overeenkomst, tenzij de recreant, mederecreant of derde de intentie heeft om dezelfde dag weer op het kampeerterrein terug te keren.

3. Indien de aankomst plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie dient de aankomst gemeld te worden op de eerstvolgende dag dat de receptie wel geopend is. Indien het vertrek plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie dient het vertrek aangekondigd te worden op de aan de vertrekdag voorafgaande dag dat de receptie wel geopend is.

4. De openingstijden van de receptie worden door de camping beheerder vastgesteld en op afdoende wijze aangekondigd.

5. De camping beheerder kan aan recreanten met een vaste plaats ontheffing verlenen van de verplichting uit de artikelen 5.2 en 5.3

Artikel 6: Duur van verblijf

1. In de mei- en zomervakantie geldt een minimum achtereen gesloten verblijfsperiode van 2 nachten. Daarbuiten kan de recreant ook 1 nacht verblijven. 

2. De duur van de achtereen gesloten verblijfsperiode bedraagt maximaal 4 weken. De recreant kan de verblijfsduur verlengen mits er overleg is geweest  met de camping beheerder en hier duidelijk van op de hoogte is gebracht.

3. De - in overleg - verlengde verblijfsduur bedraagt maximaal en uiterlijk 8 weken. Hierna dient de recreant zich van het terrein te verwijderen inclusief de bijbehorende kampeermiddel. Indien recreant zich niet aan de daarvoor geldende afspraken houdt dient zich artikel 11 aan.

4. In overleg met de camping beheerder kan de recreant een latere periode nogmaals verblijven mits akkoord van de camping beheerder en de daarvoor overeengekomen kampeerplaats.

Camping Boerenbont is uitsluitend bedoeld voor vakantie, vrije tijd en ontspanning. Verblijf ter vervanging van een vaste woon- of verblijfplaats of verblijf met niet- toeristische doeleinden is niet toegestaan.

Artikel 7: Latere komst en voortijdig vertrek

De recreant is de volledige prijs voor de overeenkomst voor de gehele afgesproken periode verschuldigd.

1. Indien er onverhoopt latere komst plaatsvindt dan volgens de overeenkomst is vastgesteld en de camping beheerder hiervan op de hoogte is d.m.v. een gegronde reden, wordt de betaling zonodig aangepast. 

Dit geldt evenals voor het voortijdig vertrek.

Artikel 8: Annulering

1. De recreant dient de annulering minimaal 24 uur voor aankomsttijd gemeld te hebben bij de camping eigenaar.

2. Indien er geen bekendmaking van annulering is tijdens de vastgestelde overeenkomst, en aankomst van de recreant, mederecreant of derde uitblijft, wordt er door de camping beheerder contact opgenomen.

Artikel 9: Gebruik door derden

Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan indien de camping beheerder daarvan op de hoogte is.

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer en ontruiming

De camping beheerder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: - indien de recreant, mederecreant(en) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de huisregels en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid  van de camping beheerder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet. - indien de recreant, mederecreant(en) ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing overlast aan de ondernemer en/of de overige recreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van de camping bederft. - indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt. - Diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, beledigende uitingen naar ras, aard of geloof zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van het kampeerterrein.

Indien de camping beheerder tussentijds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In dringende gevallen kan de brief achterwege worden gelaten en volstaat een persoonlijke mondelinge aanzegging. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein zo snel mogelijk is verlaten, uiterlijk binnen 4 uur. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen in overeenstemming met artikel 11.2. De recreant heeft in beginsel geen recht op restitutie van betaling vanwege de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11: Ontruiming

Als de overeenkomst is beëindigd, moet de recreant , uiterlijk om 11.00 uur ́s ochtends op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.

Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de camping beheerder gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van 7 dagen ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen.

De kosten van deze 7 dagen, de kosten van het afbreken en de eventuele stallingkosten en/of stortkosten voor zover redelijk , zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 12: Wet- en regelgeving

De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in-als extern, aan alle milieu- en Veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de camping beheerder in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld. LPG-installaties zijn alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Artikel 13: Onderhoud en aanleg

1. De camping beheerder is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden.

3. Het is de recreant, mederecreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, omheiningen en afrasteringen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de camping beheerder.

4. De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel.

5. Het is niet toegestaan om een luifel aan de voortent te plaatsen, mits u in een hoekplek staat. Dit om belemmering van het uitzicht te voorkomen van de naaste kampeerders. Mocht deze regel overtreden worden, kan de campingeigenaar u hier op aanspreken. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. De camping beheerder is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de camping beheerder is toe te rekenen.

2. De camping beheerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

3. De camping beheerder is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.

4. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.

5. De recreant is t.o.v. de camping beheerder aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derden kan worden toegerekend.

6. De camping beheerder verplicht zich om na melding door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 15: Klachten

1. Een klacht van een recreant wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend. Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de recreant.

2. De camping beheerder zal uw klacht beoordelen en in alle redelijkheid deze behandelen. Mocht de recreant hier niet tevreden mee zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.